Taal
Hallo Gast!
Jouw winkelwagen
 

Garantievoorwaarden

Artikel 1: definities  

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
* garantieverlener: Cruysberghs Chemical bvba;
* verkoper: degene die van Cruysberghs Chemical bvba het recht heeft verkregen om producten te leveren en te verwerken;
* koper: iedere derde die producten afneemt;
* producten: REAXYL, BASF, PCI en dergelijke producten door Cruysberghs Chemical bvba geleverde en schriftelijke goedgekeurde producten;
* het werk: het object waar producten zijn verwerkt respectievelijk op zijn aangebracht.
* REAXYL, BASF, PCI – dichtingssystemen: dichtingsconstructie opgebouwd met door Cruysberghs Chemical bvba geleverde producten op de door Cruysberghs Chemical bvba voorgeschreven wijze door verkopers in de Benelux.
* het functioneren: het behoud van de technische functionaliteit van de gebruikte materialen zoals voorgeschreven door Cruysberghs Chemical bvba.

Artikel 2: omvang van de garantie

2.1 Cruysberghs Chemical bvba garandeert gedurende 10 jaar, tenzij anders vermeld, het functioneren van de gebruikte materialen.
2.2 Het werk dient uitgevoerd te worden met een materiaal van Cruysberghs Chemical bvba dat beantwoordt aan minimum normen en bovendien uitgevoerd door een verkoper die op dat moment door Cruysberghs Chemical bvba gecertificeerd is.
2.3 Na 7 jaar zal aan Cruysberghs Chemical bvba een inspectierapport moeten worden voorgelegd, waaruit blijkt dat een verzekerde garantie van 10 jaar gerechtigd is. Indien uit dit rapport blijkt dat hiertoe verbeteringen dienen te worden aangebracht, dienen deze ook daadwerkelijk te geschieden, blijkens overleg van de nota voor verbeteringen. Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt de dekking van de garantie.
2.4 Het leveren en aanbrengen van REAXYL, BASF, PCI en dergelijke producten dient door een door Cruysberghs Chemical bvba aan te wijzen verkoper van REAXYL, BASF, PCI en dergelijke producten te geschieden met uitsluitend gebruik van door Cruysberghs Chemical bvba te leveren producten.
2.5 Koper heeft uitsluitend recht op schadevergoeding, indien koper aantoont dat (een) gebrek(en) het directe gevolg is/zijn van slechte hoedanigheid of een ernstige fout in de uitvoering.
2.6 Indien koper recht heeft op schadevergoeding uit hoofde van deze garantie, beperkt zich dit tot het vervangen van elk stuk of product waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
2.7 Werken in regie vallen nooit onder enige garantie.

Artikel 3: duur van de garantie

3.1 De duur van de garantie is 10 jaar, aanvangende op de datum van facturatie, tenzij andersluidend vermeld op de factuur.
3.2 Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering.
3.3 De garantie heeft pas dekking als alle rekeningen voldaan zijn.

Artikel 4: uitsluitingen

Cruysberghs Chemical bvba is niet aansprakelijk voor schade en derhalve zal uitkering uit hoofde van deze garantie terzake van schade niet plaats vinden indien deze is ontstaan:

4.1 a. door opzet of met goedvinden van koper respectievelijk verkoper;

b. door of in verband met molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer en muiterij);
c. door of in verband met een atoomreactie, radioactiviteit of in verband met verontreiniging en/of aantasting van de bodem, lucht of water;
d. in verband met een natuurramp, zoals aardbeving, overstroming, vulkanische uitbarsting en dergelijke;
e. in verband met risico’s van brand, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, stoom, rook en roet, olie, neerstortende bomen, aanrijding of aanvaring, luchtvaartuigen en daaruit vallende voorwerpen, ongeregeldheden bij werkstakingen en/of rellen;
f. in verband met werkonderbrekingen, bedrijfstilstand, tijdelijke huisvesting en andere gevolgschade.
g. als gevolg van of in verband met enig van buiten komend onheil, zoals mechanisch geweld welke de stootvastheid en/of de drukvastheid te boven gaat;
h. door niet, niet tijdig, of niet juist uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden;
i. door het uitvoeren van herstelwerkzaamheden door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Cruysberghs Chemical bvba;
j. door het gebruik van REAXYL, BASF, PCI en dergelijke producten voor een ander doel dan waarvoor deze volgens gangbare normen bestemd c.q. geschikt zijn;
k. tengevolge van enigerlei oorzaak in de onderliggende constructie zoals o.a. verzakkingen van gebouwen, instorting van dak;
l. door veranderingen, verplaatsing en/of bewerking van REAXYL, BASF, PCI en dergelijke producten, anders dan normaal onderhoud;
m. door het op bepaalde wijze plaatsen van REAXYL, BASF, PCI en dergelijke producten, hoewel van tevoren is vastgesteld dat REAXYL, BASF, PCI en dergelijke producten niet mogen worden geplaatst wegens of mede wegens alsdan te verwachten schade;
n. door storm, regen, sneeuw of hagelschade indien een uurgemiddelde van de windsnelheid van meer dan 24,4 m/s werd waargenomen op dat moment. De schade die door deze natuurelementen werd veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke vernieling van het werk op last van de bevoegde autoriteiten geschiedt, teneinde gevaar voor schade aan naburige objecten of voor de openbare veiligheid te voorkomen.

4.2 Het verstrekken van onware respectievelijk onjuiste informatie door koper en/of het niet nakomen door koper van de in deze garantie omschreven voorwaarden respectievelijk verplichtingen, alsmede het niet nakomen van kopers eventuele verplichtingen jegens verkoper doet het recht voor koper op uitkering onder deze garantie vervallen.
4.3 Indien koper schade, zoals omschreven in deze garantie, meldt aan Cruysberghs Chemical bvba na het verstrijken van deze garantieperiode, kan de koper geen recht op enige schadevergoeding doen gelden, zulks ongeacht het tijdstip waarop de oorzaak van de schade is opgelopen.

Artikel 5: melding schade

5.1 Koper is verplicht iedere gebeurtenis, waaruit een recht op schadevergoeding uit deze garantie kan ontstaan, terstond schriftelijk bij Cruysberghs Chemical bvba te melden.
5.2 Koper is verplicht alle relevante informatie aan Cruysberghs Chemical bvba te verstrekken.

Artikel 6: inspectie

6.1 Cruysberghs Chemical bvba heeft het recht aangebrachte producten voor en na het verlenen van de garantie te inspecteren. Koper verplicht zich door Cruysberghs Chemical bvba respectievelijk door hun aangewezen deskundige(n) op hun verzoek de aangebrachte producten te laten inspecteren.

Artikel 7: eigen risico

7.1 Voor de koper geldt per schadegeval een eigen risico van 10 % van de vastgestelde aanneemsom, zulks met een minimum van € 500,-.

Artikel 8: overgang van rechten

8.1 De rechten van de koper uit hoofde van deze garantie gaan over op zijn/haar rechtsopvolger, mits deze rechtsopvolger alle verplichtingen voortvloeiende uit deze garantie accepteert en nakomt.

Artikel 9: geschillen

9.1 Het Belgische recht is van toepassing. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd.