Taal
Hallo Gast!
Jouw winkelwagen
 

Algemene voorwaarden Verkoop

1. Algemene bepalingen

1.1.    De e-commerce website van Cruysberghs Chemical bvba, een bvba met maatschappelijke zetel te Heppensesteenweg 56, 3945 Ham, BTW BE 0863.278.026, RPR Hasselt (hierna ‘Cruysberghs Chemical bvba’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
1.2.    Onderhavige algemene voorwaarden webshop zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Cruysberghs Chemical bvba moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.3.    Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cruysberghs Chemical bvba aanvaard zijn.

2. Prijs

2.1.    Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
2.2.    Leveringskosten worden apart vermeld.
2.3.    De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

3.1.    Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cruysberghs Chemical bvba niet. Cruysberghs Chemical bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cruysberghs Chemical bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
3.2.    Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
3.3.    Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cruysberghs Chemical bvba. Cruysberghs Chemical bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar of uitverkocht zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Online aankopen

4.1.     De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Cruysberghs Chemical bvba online aan te kopen.
4.2.    Om een product aan te kopen, voegt de klant het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en facturatiegegevens in. Onderaan krijgt de klant een overzicht van uw bestelling en betalingswijzen.
4.3     De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via overschrijving op rekeningnummer BE59 7512 0150 6426  Swift BIC AXABBE22

·         via PayPal

·         via Bancontact/Mister Cash

·         via IDeal

·         via Mastercard

·         via Visa

·         via cash betaling op kantoor in Ham, België

4.4.     Bestellingen worden bij afhaling / verzending gefactureerd. Bij niet afhaling of laattijdige afhaling wordt er na een termijn van 15 werkdagen alsnog een factuur opgemaakt.

4.5.     Cruysberghs Chemical bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

5. Levering

5.1.     Bij ontvangst van betaling wordt de bestelling verzonden. De levertermijn bedraagt 2 à 3 dagen na ontvangst van betaling, onder normale omstandigheden, behoudens feestdagen, stakingen en dergelijke. De leveringskosten worden vermeld bij de bestelling.
5.2.     Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd over heel Europa. Indien de klant vanuit een ander land wilt bestellen, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst.
5.3.     De levering gebeurt per post. Uitgezonderd van grote aantallen, deze worden per koerier verzonden.
5.4.     De bestelling wordt verzonden naar het door de klant gekozen leveringsadres.
5.5.     Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Cruysberghs Chemical bvba.
5.6.     Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.      De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Cruysberghs Chemical bvba.
6.2.     De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cruysberghs Chemical bvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

7. Garantie

7.1.     Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
7.2.     Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
7.3.     Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant binnen een termijn van 14 dagen contact op te nemen met de Cruysberghs Chemical bvba klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Cruysberghs Chemical bvba.
7.4.     Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Cruysberghs Chemical bvba zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
7.5.     De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
7.6.     Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

8. Klantendienst

8.1.     De klantendienst van Cruysberghs Chemical bvba is bereikbaar op het telefoonnummer +32 011/72.71.66, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Heppensesteenweg 56, 3945 Ham. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

9. Sancties voor niet-betaling

9.1.     Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Cruysberghs Chemical bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
9.2.     Onverminderd het voorgaande behoudt Cruysberghs Chemical bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

10. Privacy

10.1.     De verantwoordelijke voor de verwerking, Cruysberghs Chemical bvba respecteert de Europese GDPR wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
10.2.     De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
10.3.     U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Cruysberghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, 3945 Ham, [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
10.4.     U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Cruysberghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, 3945 Ham, [email protected]
10.5.     Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
10.6.    De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
10.7     Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op
[email protected]. Bekijk ook onze Privacy Policy op onze website.

11. Gebruik van cookies

11.1.    Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
11.2.    U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
11.3.     Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
11.4.     Bekijk onze Privacy Policy op onze website.

12. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

12.1.     Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
12.2.     Het nalaten op gelijk welk moment door Cruysberghs Chemical bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

13. Bewijs

13.1.     De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14. Toepasselijk recht – geschillen

14.1.      Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
14.2.      Het Belgische recht is van toepassing. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden diensten

 

1.           Toepassingsgebied

1.1.      Al onze diensten zijn onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden. Iedere afwijking of wijziging aan onderhavige clausules is ongeldig indien deze niet schriftelijk is gebeurd en aanvaard door beide partijen.
1.2.      De volledige tekst van deze verkoopsvoorwaarden maakt deel uit van onze diensten. De klant wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en alle clausules te hebben aanvaard, behoudens uitdrukkelijk strijdig beding.
1.3.      De onderhavige algemene voorwaarden primeren op alle andere verkoopsvoorwaarden.

 

2.                                  Offertes – bestek – sluiten van een overeenkomst

2.1.     Al onze voorstellen, webpagina’s, prijzen en diverse inlichtingen aan de klant medegedeeld, vormen geen offertes en gelden enkel ter informatie.

2.2.     Wanneer een klant een bestelling doet, verbindt hij zich door de algemene voorwaarden die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen.

2.3.     De geldigheidsduur van de bestekken is in de offerte nader bepaald.  De binnen de gestelde termijn niet aanvaarde offerte, houdt op ons te binden.

2.4.     Iedere wijziging in de loop van de uitvoering moet schriftelijk voorgesteld en aanvaard worden.  Indien dit desgevallend een vermindering van de overeenkomst tot gevolg heeft, is ons automatisch een vergoeding verschuldigd van 10% van deze vermindering, ten titel van winstderving.

2.5.     De documenten, voorwerpen van onze offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard; ze mogen noch medegedeeld of gebruikt worden.  De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en tekeningen blijven onze exclusieve eigendom.

 

3.                                  Prijs

3.1.     Onze prijzen zijn altijd opgemaakt zonder btw, behoudens betekend uitzondering; de btw is altijd ten laste van de klant.
3.2.     Op een grotere schaderegeling wordt een succes fee van 7% gevraagd, dit vanaf een schadebedrag van € 5.000 exclusief 21% btw.
3.3.     Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen van het ogenblik van de uitdrukkelijke bestelling van de klant, van de aankoopprijzen, de lonen,
de sociale of publieke lasten, de vrachtprijzen, verzekeringspremies en andere kosten. Alle taksen, bv. milieutaksen, of andere kosten zoals verpakkingskosten, laad- en loskosten zijn ten laste van de klant. Alle uitzonderlijke taksen, bv. milieutaksen, toeristenbelasting of andere kosten zoals verpakkingskosten, laad- en loskosten, zijn ten laste van de klant.

3.4.     Tenzij het bestek een andere herzieningsformule voorziet, zal de prijs variëren volgens volgende formule: p=P(0,40 s/S + 0,40 i/I+0,20)waarbij p= aangepast bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en de sociale lasten en verzekeringen, alsook de prijsschommelingen van de materialen; P= prijs vermeld op contract, s=gemiddeld uurloon van kracht tijdens de vorderingsstaat beschouwde maandperiode, verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum; S=gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen voor de datum van offerte (of: die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld), verhoogd met het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen op dezelfde datum; i= indexcijfer van kracht tijdens de vorderingsstaat beschouwde periode; I= indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de datum die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld.

4.                                  Termijnen

4.1.     De uitvoeringstermijnen, vastgesteld in de overeenkomst, worden verlengd:- indien de diensten vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen of de bouwheer, eigenaar of opdrachtgever; – indien belangrijke wijzigingen in de looptijd beslist worden door de klant; – indien de betalingsvoorwaarden niet door de klant worden nageleefd; – indien de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de dienstverlening veroorzaakt.

 

 

 

4.2.     Een vertraging van enkele dagen in vergelijking met de leveringstermijn zal onze aansprakelijkheid niet in het gedrang brengen en zal geen aanleiding geven tot vergoedingen van onzentwege.  Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot een boete indien deze uitdrukkelijk werd bepaald bij de bestelling en indien de klant tevens de werkelijk geleden schade bewezen heeft.  In geen geval mag de boete een twintigste van het in vertraging zijnde bedrag overschrijden.

4.3.     Iedere vertraging, wat de duur er ook van moge wezen, die zijn oorsprong vindt in overmacht, machtigt ons de uitvoering van de overeenkomst te schorsen tijdens de verstorende gebeurtenis.  Worden met gevallen van overmacht gelijkgesteld: omstandigheden die onvoorzien zijn voor beide partijen en die de uitvoering van de overeenkomst voor beide partijen redelijkerwijze onmogelijk maakt vb. stakingen, vertragingen bij leveranciers, oorlogen, brand, ontploffingen, overstromingen, atmosferische omstandigheden, natuurlijke rampen en gebeurtenissen die transportmiddelen beïnvloeden.

5.                                  Uitvoering van diensten

5.1.     De diensten worden uitgevoerd op openingsdagen en op de uren voorzien door de sociale wetgeving in voege.  De overuren worden berekend overeenkomstig de van kracht zijnde sociale wetgeving.
5.2.      De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de overeenkomst betreffende de technische context en de precieze noden van het bedrijf, de klant of het probleem die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
5.3.      De inrichting van de toegangswegen en de lokalen wordt verricht door de klant, te zijnen lasten en onder zijn volledige aansprakelijkheid. Hij is gehouden ons te verwittigen zodra de diensten voltooid zijn opdat ons personeel of aangestelde op gepaste tijd zou kunnen gestuurd worden en de diensten aanvatten.  De klant zal een lokaal ter beschikking stellen, bestemd als refter voor ons personeel of aangestelde, een vestiaire-lavabo, gemeenschappelijke ruimten en een droog lokaal, uitsluitend voor ons gebruik.

 

6.                                  Eigendomsvoorbehoud

6.1.     Alle geleverde diensten, documenten, goederen, apparaten en toestellen blijven eigendom van de firma Cruysberghs Chemical bvba, en dit tot volledige betaling.  De klant staat in voor schade aan en vervreemding van onze documenten, goederen, apparaten en toestellen.  De klant neemt een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade en voor een zorgvuldige stockering en beveiliging ervan op de werf, dit alles in voordeel van de firma Cruysberghs Chemical bvba.

7.                                  Verbreking overeenkomst

7.1.      De klant is gerechtigd geen gevolg te geven aan een bevestigde bestelling. Iedere, voor het begin van de uitvoering van de diensten, verbroken bestelling zal echter een bedrag gelijk aan 30% van de totale overeengekomen prijs tot gevolg hebben, als vergoeding voor de gemaakte kosten en het geleden nadeel.
7.2.      In geval van onderbreking tijdens de uitvoering der dienstverlening, zullen de overgeschreven voorschotten behouden blijven als forfaitaire schadevergoeding.
7.3.      Ingeval van verbreking of wijzigingen onzentwege, uitgezonderd overmacht, zal de klant een vergoeding genieten voor zover hij werkelijk schade geleden heeft.

 

8.                                  Oplevering van de dienstverlening

8.1      Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de geleverde dienst geen opmerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Cruysberghs Chemical bvba, de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn.  Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

9.           Waarborg en aansprakelijkheid

9.1.     In geen geval kan Cruysberghs Chemical bvba aansprakelijk gesteld worden voor gevallen te wijten aan onzorgvuldigheid, onoplettendheid of aan een tussenkomst of herstelling uitgevoerd door een derde. Wij zijn eveneens vrijgesteld in geval van brand, schade door water of meteorologische omstandigheden. Het verzwijgen van doorslaggevende informatie kan tot schade leiden voor andere, betrokken, partijen.

9.2.     Cruysberghs Chemical bvba is in geen geval aansprakelijk voor alle mogelijk schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van onze diensten. In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe wij kunnen worden aangesproken steeds beperkt tot de waarde van het met de klant/opdrachtgever afgesloten contract of overeenkomst.

9.2.     De waarborg beperkt zich onder bepaalde voorwaarden (zie garantievoorwaarden) tot de gratis herstelling, gratis vervanging of de terugbetaling, naar onze keuze, van het gebrekkige stuk.
9.3. Indien de klant ons materieel opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsprocédé, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van materiaal of procédé.

 

10.                        Klachten

10.1.   Alle klachten moeten gemeld worden binnen 8 dagen na datum van de oplevering per aangetekend schrijven.

11.                        Facturatie en betalingen

11.1.   Behoudens schriftelijke en andersluidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar aan de maatschappelijke zetel op de volgende wijze: – 30% van de waarde der werken bij bevestiging van de bestelling; – 10% bij begin der werken; – volgens de vordering der werken in uitvoering; – de verrekening bij de voorlopige oplevering of op het einde der werken onder voorbehoud van de waarborg.
11.2.   Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf factuurdatum, behoudens de uitdrukkelijk andersluidende bepaling. De gebrekkige of vertraagde betaling van een deel of van het geheel van het factuur leidt van rechtswege en zonder vooraf ingebrekestelling tot: – een vermeerdering van het verschuldigde bedrag van  1% per maand als verwijlinteresten, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan € 25,- een schadevergoeding van 12% per jaar van het verschuldigde bedrag.
11.3.   Elke vertraging in een deel of het geheel van de betaling van de factuur of van een tussentijdse rekening leidt onvermijdelijk tot een voorlopige opschorting van de nog resterende werkzaamheden tot volledige betaling van de gevorderde rekeningen.
11.4.   Elke betwisting of klacht betreffende een factuur moet geformuleerd worden binnen 8 dagen na factuurdatum.

11.5.    Alle prestaties zijn betaalbaar voor de vervaldatum vermeld op de factuur ongeacht de mogelijke vergoedbaarheid door verzekeringsmaatschappijen of andere juridische instanties.

12.                        Toepasselijk recht – arbitrage – jurisdictie

12.1.   De ongeldigheid of ondoeltreffendheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de ongeldigheid of ondoeltreffendheid van de overeenkomst.  De partijen verbinden zich om de geldige of ondoeltreffende clausules ter goeder trouw te vervangen door andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie realiseren.

Het Belgische recht is van toepassing.  Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (B) zijn bevoegd.